Wettelijke gegevens

Bedrijfsnaam:

Place des tendances
Juridische vorm:
Eenhoofdige Naamloze Vennootschap
Hoofdkantoor:
424.600 euro
Vestigingsadres:
102, rue de Provence 75009 PARIJS
Telefoon:
01 41 83 97 77 (lokaal tarief)
Fax:
01 48 40 25 50
RCS-nummer:
RCS Paris B 493 264 527
E-mail: partenairesmarketing@placedestendances.com
Intracommunautair btw-nummer: FR05493264527
SIRET-nummer:
49326452700059


Publicitair directeur:
Christine Feuchot, tevens algemeen directeur

Vestiging:
TF1
Gevestigd op:
1, quai du point du jour - 92100 Boulogne Billancourt
Telefoon:


Toegang en inhoud
De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de huidige wettelijke gegevens en gaat ermee akkoord om zich aan de bepalingen te houden.

De gebruiker van de website www.placedestendances.com beaamt te beschikken over de vaardigheid en de noodzakelijke middelen om de site te openen en te gebruiken.

De gebruiker van de website www.placedestendances.com beaamt te hebben gecontroleerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.

De gebruiker bevestigt dat hij de gegevens en de middelen op de site gebruikt onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

De website is vrij toegankelijk. Bepaalde gedeelten van de site zijn echter alleen toegankelijk voor gebruikers met een persoonlijk account en een wachtwoord.

Toegang van gebruikers tot de internetsite die niet beschikken over een persoonlijke ruimte, is strikt beperkt tot de vrije zone van de site.

Gebruikers van de site die niet beschikken over een persoonlijke ruimte, hebben geen toegang tot een persoonlijke ruimte en zullen deze ruimte niet openen of proberen te openen. Een dergelijke toegang wordt beschouwd als frauduleus in de betekenis van het wetboek van strafrecht. 

Als de gebruiker van de site die niet beschikt over een persoonlijke ruimte, een dergelijke ruimte zonder toestemming per ongeluk opent, meldt hij dat aan Place des tendances via het volgende e-mailadres: serviceclient@placedestendances.com.

De gebruiker van de site is ervan op de hoogte dat alle gegevens die hij onder ogen heeft gekregen bij een dergelijke toegang tot een persoonlijke ruimte, vertrouwelijke gegevens zijn en hij verplicht zich derhalve om deze niet te verspreiden.

De gebruiker verplicht zich om de services van de site en alle gegevens waartoe hij toegang heeft, slechts te gebruiken voor persoonlijke redenen en voor een doel dat overeenkomt met de openbare orde, goede zeden en rechten van derden.

De gebruiker verplicht zich om geen enkele handeling uit te voeren die de digitale beveiliging van de website of het computersysteem van andere gebruikers in gevaar kan brengen.


De gebruiker verplicht zich om de normale werking van de site niet te verstoren of te onderbreken.

De gebruiker verplicht zich om geen handelingen uit te voeren met commerciële, politieke, publicitaire redenen en alle vormen van commerciële aansporingen en met name het verzenden van ongevraagde e-mails.

De gebruiker verplicht zich om geen persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen, te gebruiken of welke bewerking dan ook uit te voeren. Hij verplicht zich om wanneer dat wordt gevraagd, alleen eigen gegevens te verstrekken, die compleet, exact en actueel zijn. 

De gebruiker wordt erop gewezen dat het correspondentiegeheim niet is gegarandeerd op internet en dat elke internetgebruiker zelf alle maatregelen moet nemen om de eigen gegevens en/of software te beschermen tegen eventuele besmetting met internetvirussen.


Verantwoordelijkheid
Het bedrijf Place des tendances verplicht zich om zijn uiterste best te doen om gebruikers op elk moment toegang te geven tot de site. Het bedrijf kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van de site, om welke reden dan ook.

De website www.placedestendances.com is elke dag en 24 uur per dag toegankelijk. Place des tendances kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderbrekingen in de site en de services, of dit nu opzettelijk is of niet. Bovendien kan Place des Tendances vanwege onderhoud de werking van site onderbreken en de gebruikers daarvan zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte stellen.

Het bedrijf Place des Tendances kan niet de juistheid en volledigheid garanderen van de informatie die op de site wordt verspreid, en ook niet een doorlopende goede werking of de totale digitale veiligheid. 

Place des Tendances stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en middelen te bieden, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of andere besmette software in de portal. 


Software en privileges  

Conform de wet n° 78-17 dd 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en gewijzigde privileges, wordt aan de gebruiker met name gemeld dat Place des Tendances als verantwoordelijke voor de verwerking, gegevens met een persoonlijk karakter verwerkt voor de volgende belangrijkste doelen: 


- het beheren en volgen van de inschrijving bij de site, de klantrelatie en de kwaliteit van de services;
- het beheren en het volgen van de bestellingen, betalingen, leveringen, claims en retouren van producten; - het beheer van de klantenaccounts; 
- commercieel en marketingbeheer;
- segmentering en acquisitie van klanten en prospects;
- het meten van de kwaliteit en de tevredenheid;
- commerciële acquisitie en gepersonaliseerde aanbiedingen;
- marketing- en statistisch onderzoek om klanten aangepaste aanbiedingen te kunnen doen. 
De gegevens zijn bestemd voor daartoe door Place des Tendances gemachtigde personen, en eventuele onderaannemers.
De gebruiker wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, op de hoogte gesteld van het verplichte of facultatieve karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. Als verplichte gegevens niet worden doorgegeven, kan dat leiden tot het niet verwerken of een vertraging van de bestelling, en commerciële informatie wordt mogelijk niet aan de klant verstrekt. 
Conform de wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht van toegang, opvragen, wijzigen, rectificatie en verwijdering van gegevens en mag hij in voorkomende gevallen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben laten rectificeren, aanvullen, bekend maken, blokkeren of wissen, als deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is.
 
De gebruiker heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens vanwege gegronde redenen en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële acquisitiedoeleinden.

Om van deze rechten gebruik te maken moet de gebruiker een bericht sturen aan het bedrijf Place des tendances met een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs naar het e-mailadres serviceclient@placedestendances.com of naar het adres: Placedestendances.110 bis avenue du Général Leclerc 93 500 Pantin.

De gebruiker heeft ook toegang tot gegevens die op hem betrekking hebben en kan eventueel noodzakelijke rectificaties rechtstreeks op de site aanbrengen door zijn account te openen.

Tot slot heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrieven van Placedestendances.com (nieuwsbrieven, aanbiedingen van partners, merkaanbiedingen, aanbiedingen per sms) door te klikken op de desbetreffende link onder aan de pagina van de laatste nieuwsbrief of ontvangen partneraanbieding of rechtstreeks via zijn online account op Placedestendances.com. 
De gebruiker die niet telefonisch benaderd wil worden voor commerciële acquisitie wordt door Place des Tendances geïnformeerd om zich gratis in te schrijven in een belmeniet-register. 
Klik hier voor informatie over het cookiebeleid van Place des tendances.


Hyperlinks

Gebruikers worden formeel geïnformeerd dat sites waartoe ze toegang hebben via hyperlinks geen onderdeel zijn van Place des tendances. Place des tendances kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de toegang door gebruikers via hyperlinks die op de website verschijnen naar andere bronnen op internet, en ook niet voor de inhoud op deze sites die worden geopend via de hyperlink.

Voor het maken van hyperlinks naar de site www.placedestendances.com moet vooraf schriftelijk toestemming worden verleend door Place des tendances. In geen geval kan deze goedkeuring worden gekwalificeerd als impliciete afspraak van lidmaatschap. In elk geval moeten links die terugverwijzen naar de website, meteen worden verwijderd na verzoek daartoe door Place des tendances. 

Voor links die door het bedrijf Place des tendances op de site zijn geplaatst en die leiden naar andere websites, met name naar sites van partners, is vooraf schriftelijk toestemming verleend door de exploitant van de doelsite. Hyperlinks naar andere sites vanaf www.placedestendances.com kunnen in geen geval onder de verantwoordelijkheid van Place des tendances vallen. 


Auteursrechten
De site als geheel, en alle samenstellende onderdelen afzonderlijk, met name specifieke programma's en ontwikkelingen en inhoud met gegevens, teksten, vaste of bewegende afbeeldingen, logotypes, geluiden, graphics, bestanden, zijn het exclusieve eigendom van  Place des tendances of van derden die hiervoor een gebruiksrecht hebben verstrekt. De hele of gedeeltelijke weergave van de site of van een van de samenstellende onderdelen zonder de expliciete goedkeuring van het bedrijf Place des tendances is verboden en vormt een strafbare vervalsing in het kader van de wet op het intellectueel eigendom. 

De database op de site valt onder de artikelen van de wet op het intellectueel eigendom. Kwalitatieve of kwantitatieve substantiële extractie of hergebruik van de inhoud van de database is strafbaar. 

Merken en logo's die op de site worden getoond, zijn merken die zijn gedeponeerd door Place des tendances of door derden. Alle reproductie, imitatie of geheel of gedeeltelijk gebruik van deze kenmerken zonder nadrukkelijke toestemming en in strijd met de verboden in de wet op het intellectuele eigendom zijn de verantwoordelijkheid van hun auteur. 

Andere onderscheidende kenmerken, zoals juridische naam, handelsnamen, opschriften, domeinnamen op de site, zijn het eigendom van Place des tendances of van derden en alle reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming kan een wederrechtelijke inbezitneming vormen waarvoor de auteur verantwoordelijk is op basis van artikel 1382 van het burgerlijk wetboek. 

Toepasselijke wet
Op deze website is de Franse wetgeving van toepassing.

Wijziging
Het bedrijf Place des tendances behoudt zich het recht voor om de inhoud van de huidige wettelijke gegevens op elke gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. 

De gebruiker kan dus het beste de website regelmatig raadplegen. 

Datum van laatste wijziging:18-12-2014